Profil

Odbornú prax v oblasti účtovníctva som získala počas práce v tomto odbore od roku 1990 Pre obchodné spoločnosti v oblastiach podnikania : výrobné obchodné spoločnosti, obchodné Spoločnosti v oblasti predaja maloobchodného tovaru, reklamy a služieb, obchodné spoločnosti V oblasti triedeného odpadu.

Členom Slovenskej komory audítorov som od roku 1994 a činnosť audítora vykonávam na základe Licencie SKAU číslo 661 od roku 1994.

Svojim klientom poskytujem služby:

  • overenie individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky
  • ekonomické a účtovné poradenstvo
  • súvisiace uisťovacie služby

Spoločnosti, s ktorými spolupracujem sú obchodné spoločnosti s ručením obmedzením a pôsobia v rôznych oblastiach podnikania:

  • obchodu
  • nakladania s odpadmi
  • výrobnými spoločnosťami
  • neziskovými organizáciami